Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

15. март 2024.

Крајњи рок за достављање пријава:
15. март 2024. у 10h

Опис посла: Пружање помоћи у припреми документације за израду планова организационог развоја за Министарство за европске интеграције, као будућег Координационог органа, а за потребе управљања фондовима кохезионе политике.

Трајање уговора: Уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише до 120 радних дана у календарској години. Почетак ангажовања је најраније почев од 10. априла 2024. године.

Место рада: Министарство за европске интеграције, Немањина 34, Београд
    
Услови које кандидат мора да испуњава

-    држављанство Републике Србије
-  стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)
-    познавање енглеског језика

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.

Изборни поступак 

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста.

Тест садржи 5 питања из области управљања фондовима Кохезионе политике ЕУ на која се одговара писаним одговором на постављено питање. 

Бодовање теста врши се по систему један одговор два бода. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим прописима:

-    Зaкон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2603-22.pdf
-    Уредба о управљању Програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године („Службени гласник РС“, бр. 29/2023) https://mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-upravljanju-programima-pretpristupne-pomoi-evropske-unije-u-okviru-instrumenta-za-pretpristupnu-pomo-ipa-iii-za-period-20212027-godine 
-    Релевантни правни оквир Европске уније који се односи на Кохезиону политику Европске уније) https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/serbia-financial-assistance-under-ipa_en 
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/legislation-and-guidance/regulations_en  
- Акциони план за испуњавање захтева у области кохезионе политике ЕУ https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/akcioni_planovi/ap_pg_22.pdf 

Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе на електорнскe адресe valentina.vidovic@mei.gov.rs и boris.milanovic@mei.gov.rs. Рок за подношење пријава је 25. март 2024. године до 10,00 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    податке о радном искуству 
-    мотивацију кандидата
-    изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата


Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.