Јавни позив за ангажовање два лица уговорима о привременим и повременим пословима

19. октобар 2023.

Крајњи рок за достављање пријава:
26. октобар 2023. у 10h

Опис посла:  

1.    Пружање помоћи у прикупљању информација за потребе израде документације у вези са припремом материјала поводом праћења GRECO препорука

2.    Пружање помоћи у прикупљању информација за потребе израде документације у вези са припремом материјала за НПАА у делу који се односи на потпоглавље људска права.

Трајање уговора: уговори о привременим и повременим пословима се закључују на највише 120 радних дана.

Место рада: Министарство за европске интеграције Републике Србије, Београд, Немањина 34

Услови које кандидат мора да испуњава:

За послове под редним бројем 1.

-    држављанство Републике Србије
-   стечено високо образовање из научне области друштвено  - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету 
-    знање енглеског језика
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)

За послове под редним бројем 2.

-    држављанство Републике Србије
-   стечено високо образовање из научне области друштвено  - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету 
-    знање енглеског језика
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)


Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.


Изборни поступак (односи на посао под редним бројем 1)

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста.

Тест садржи 5 питања на који се одговара писаним одговором на постављено питање. 
Бодовање теста врши се по систему један одговор два бода. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим документима:

•    Зaкон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори, број 83/08) - Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (paragraf.rs);
•    Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за 2022. годину.

Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.


Изборни поступак (односи се на посао под редним бројем 2)

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста.

Тест садржи 5 питања на који се одговара писаним одговором на постављено питање. 
Бодовање теста врши се по систему један одговор два бода. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са следећим документима:

•    Зaкон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори, број 83/08) - Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране (paragraf.rs);
•    Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за 2022. годину.

Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи:

Пријаве се подносе на електорнску адресу konkurs@mei.gov.rs. Рок за подношење пријава је 26. октобар 2023. године до 10,00 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    податке о радном искуству 
-    мотивацију кандидата
-    изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата

У пријави је обавезно назначити редни број посла за који се кандидат пријављује.

Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.