Јавни позив за ангажовање једног лица уговором о привременим и повременим пословима

06. октобар 2023.

Крајњи рок за достављање пријава:
13. октобар 2023. у 12h

Опис посла: пружање помоћи у креирању и разврставању кадровских података потребних за спровођење вредновања радне успешности, награђивања и напредовања државних службеника у Министарству за европске интеграције.

Трајање уговора: уговор о привременим и повременим пословима закључује се на највише 120 радних дана.

Место рада: Министарство за европске интеграције Републике Србије, Београд, Немањина 34

Број извршилаца: 1

Услови које кандидат мора да испуњава:

-    држављанство Републике Србије
-    стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
-    најмање две године радног искуства у струци
-    познавање рада на рачунару (Microsoft office Word и Excel)

Само кандидати који испуњавају наведене услове биће позвани да учествују даље у изборном поступку.

Референтна листа кандидата који испуњавају услове за ангажовање биће објављена  на званичном сајту Министарства за европске интеграције у оквиру овог јавног позива.


Изборни поступак 

Стручне квалификације кандидата проверавају се путем писане провере – израдом теста.

Тест садржи 10 питања, a бодовање теста се врши  по систему један одговор један бод. Максималан број бодова је 10.

За припрему кандидата за тест потребно је упознати се са Законом о државним службеницима ( „Сл. Гласник РС“ бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22).

Кандидати који на тесту остваре резултат од минимум 6 бодова биће позвани на интервју, који ће се обавити са Комисијом за спровођење поступка за ангажовање лица, а ради процене мотивације кандидата за обављање послова у државном органу.

Провера стручних квалификација и интервју обавиће се у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи:

Пријаве се подносе на електронску адресу svetlana.banjari@mei.gov.rs . Рок за подношење пријава је 13. октобар 2023. године до 12,00 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон
-    податке о образовању, стручном усавршавању и посебним областима знања
-    податке о радном искуству 
-    мотивацију кандидата
-   изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције
-    својеручни потпис кандидата


Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Референтну листу можете да преузмете овде.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.