ППФ 10 отворени позив

18. јул 2023.

International Consulting Expertise EEIG (у даљем тексту: ИЦЕ) из Белгије у конзорцијуму сa Business and Strategies in Europe S.A. (у даљем тексту: Б&С) из Белгије, Kommunalkredit Public Consulting GmbH (у даљем тексту: КПЦ) из Аустрије и Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (у даљем тексту: АДР) из Румуније, објављује годишњи отворени позив за позиције виших експерта, виших експерта специјалисте и млађих експерта у следећим категоријама:

• Политички аналитичари
• Институционални аналитичари
• Финансијски аналитичари
• Правни аналитичари
• Експерти за стратешко планирање
• Експерти за ИПА и СЦФ програме
• Експерти за секторску политику
• Експерти за праћење и евалуацију
• МИС ИТ експерти
• Специјалисти за обуку
• Експерти за набавку и ФИДИЦ
• Експерти за развојну помоћ
• Експерти за секторску буџетску подршку
• ИМБЦ специјалисти
• Специјалисти за ЕФСД+
• Технички експерти - пројектанти
• Експерти за статистику / податке - само јуниорске позиције
• Истраживачки аналитичари – само јуниорске позиције
• Експерти за обуку и фасилитацију - само јуниорске позиција

International Consulting Expertise EEIG (ИЦЕ) тренутно спроводи пројекат техничке помоћи који финансира ЕУ - ПОДРШКА ПЛАНИРАЊУ, ПРОГРАМИРАЊУ И КООРДИНАЦИЈИ У ВЕЗИ СА ЕУ И РАЗВОЈНОМ ПОМОЋИ- ППФ 10 - NEAR/BEG/2021/EA-RP/0078, који спроводи Делегација Европске уније у Србији.

Трајање пројекта је 36 месеци од 05. априла 2022. до 04. априла 2025. године.

ИЦЕ пружа техничку и оперативну подршку крајњем кориснику, Министарству за европске интеграције, који има улогу Техничког секретаријата НИПАЦ-а (Националног ИПА координатора). Циљне групе су сви потенцијални корисници ИПА или ИФИ финансирања, укључујући и ресорна министарства, националне агенције, локалне власти и друге квалификоване националне организације и агенције. Наиме, пројекат помаже јавној управи у Србији да ефикасно управља ЕУ интеграцијама и претприступној помоћи како би се убрзале припреме за планирање чланства у ЕУ, развоју и операционализацији стратешког и оперативног оквира за претприступну/приступну помоћ и развоју низа осмишљених активности прихватљивих за финансирање под условима ИПА III и других развојних партнера.

У оквиру овог комплексног трогодишњег пројекта планирано је више од 2500 радних дана за краткорочну и дугорочну експертизу, пружајући подршку Извођачу у имплементацији 3 компоненте пројекта:

1. Подршка у припреми и имплементацији стратешких и оперативних планских и програмских докумената везаних за помоћ ЕУ и других развојних партнера;

2. Подршка развоју и имплементацији оквира за праћење и извештавање у вези с помоћи ЕУ и других развојних партнера;

3. Изградња капацитета и подршка националним актерима за планирање и програмирање помоћи ЕУ и друге развојне помоћи.

Сви стручњаци морају имати минимум: факултетску диплому или еквивалентно професионално искуство (поред минималног професионалног искуства), минимално професионално искуство како је дефинисано у даљем тексту и течно познавање писаног и говорног енглеског језика. Штавише, очекује се и сматра као предност да неки од експерата течно говоре српски језик.

Минимално професионално искуство је дефинисано на следећи начин:

Виши експерти:

• Искуство након дипломирања од најмање 10 година;
• Искуство од најмање 5 година у релевантној области.

Виши експерти специјалисти:

• Искуство након дипломирања од најмање 10 година;
• Искуство у државама чланицама ЕУ од најмање 2 године од минималног искуства након дипломирања;
• Искуство од најмање 5 година у релевантној области;
• Искуство у доприносу припреми и/или имплементацији пројеката који су добили финансирање из буџета ЕУ, буџета држава чланица ЕУ, развојне банке држава чланица ЕУ или мултилатералних зајмова МФИ који се спроводе у ЕУ или претприступним земљама.

Млађи експерти:

• Искуство након дипломирања најмање 5 година;
• Искуство од најмање 3 године у релевантној области.

Пријавите се путем електронске поште на следећу адресу: PPF10@ice-org.eu до 30. септембра 2023. године подношењем биографије на енглеском језику у формату EuropeAid https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/44168995/b8h_annexivexperts_en.xlsx, заједно са кратким пропратним писмом у којем наводите релевантност за позицију за коју се пријављујете .

За даљу потенцијалну сарадњу у оквиру пројекта контактираћемо само кандидате који уђу у ужи избор.

Радна места нису доступна државним службеницима и другим функционерима државне управе у Републици Србији.