Обука државних службеника о ЕУ

Министарство за европске интеграције је надлежно за Програм посебног стручног усавршавања из делокруга својих надлежности (према најновијим Изменама и допунама Закона о државним службеницима), што је природан наставак досадашње централне улоге у организацији обуке државних службеника у области европских интеграција коју је - од 2004. године, када је основана, до 2016 - имала претходно Канцеларија за европске интеграције. Министарство је надлежно за специјализоване теме у оквиру приступних преговора, нарочито оне намењене члановима преговарачких група и Тима за подршку и других релевантних група у процесу преговора о приступању РС Европској унији; за утврђивање потреба на основу којих се овај програм припрема и спроводи, потом и за сарадњу са Националном академијом у програмирању тематске области Европска унија и развијању методологије и стандардних инструмената за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у државним органима. Сви програми обуке које Министарство реализује су посебно осмишљени према потребама учесника и процеса приступања и покривају велики број различитих тема прикупљених на основу анализе потреба за обуком преговарачких група (35), након чега се у Министарству одређују приоритети у складу са НПАА, извештајима са скрининга и Извештајем Европске комисије о напретку Србије. Приоритетне обуке спроводе се по „претходно прибављеној сагласности органа у чијем делокругу су области обухваћене одговарајућим преговарачким поглављем“.

Обука се развијала у складу са напретком у односима Србије и Европске уније, па су се у складу с тим мењале и теме, од обука у вези са приоритетима из Европског партнерства (основе функционисања Европске уније, институције, право и процедуре), преко техника преговарања и лобирања, тема у вези са ССП-ом, припреми преговарачких група за скрининг и секторским политикама кроз размену искустава „старих“ и „млађих“ држава чланица; посебна подршка пружена је Сектору за координацију превођења у Министарству за европске интеграције. У последњем периоду фокус обука је на јачању капацитета државне управе за процес преговарања са Европском унијом, израду преговарачких позиција и акционих планова.

Поред класичних обука, Министарство реализује и програме стручне праксе односно стажирања којима је до сада обухваћено 89 стажиста, већином чланова преговарачких група.

Министарство је од 2005. до 2023. године организовало 958 обука (семинари, вебинари, радионице, симулације, конференције, студијске посете итд.), у 2 857 дана обуке, са укупно 27 468 учесника (углавном државних службеника, а потом и запослених у локалним самоуправама, приватном и јавном сектору, јер успех процеса приступања не зависи само од усвајања правних тековина ЕУ већ, пре свега, од њихове примене).

Успешност и квалитет обука Министарство за европске интеграције редовно процењује и прати. Организација обуке је поспешила изградњу јаких интерадминистративних мрежа, пораст свести о неопходности и значају обуке, унапређење комуникације и сарадње између различитих државних органа, као и сарадње са институцијама Европске уније и држава чланица и другим домаћим и страним партнерима, што додатно потврђује улогу Министарства у промоцији европске идеје и повећања интересовања грађана Србије за европске интеграције.

Брошуру „Обука државних службеника у области европских интеграција 2001 - 2017.“ можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2018. години можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2019. години можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2020. години можете да преузмете овде.