Обука државних службеника о ЕУ

Министарство за европске интеграције је надлежно за Програм посебног стручног усавршавања из делокруга својих надлежности (према најновијим Изменама и допунама Закона о државним службеницима), што је природан наставак досадашње централне улоге у организацији обуке државних службеника у области европских интеграција коју је - од 2004. године, када је основана, до 2016 - имала претходно Канцеларија за европске интеграције. Министарство је надлежно за специјализоване теме у оквиру приступних преговора, нарочито оне намењене члановима преговарачких група и Тима за подршку и других релевантних група у процесу преговора о приступању РС Европској унији; за утврђивање потреба на основу којих се овај програм припрема и спроводи, потом и за сарадњу са Националном академијом у програмирању тематске области Европска унија и развијању методологије и стандардних инструмената за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у државним органима. Сви програми обуке које Министарство реализује су посебно осмишљени према потребама учесника и процеса приступања и покривају велики број различитих тема прикупљених на основу анализе потреба за обуком преговарачких група (35), након чега се у Министарству одређују приоритети у складу са НПАА, извештајима са скрининга и Извештајем Европске комисије о напретку Србије. Приоритетне обуке спроводе се по „претходно прибављеној сагласности органа у чијем делокругу су области обухваћене одговарајућим преговарачким поглављем“.

Обука се развијала у складу са напретком у односима Србије и Европске уније, па су се у складу с тим мењале и теме, од обука у вези са приоритетима из Европског партнерства (основе функционисања Европске уније, институције, право и процедуре), преко техника преговарања и лобирања, тема у вези са ССП-ом, припреми преговарачких група за скрининг и секторским политикама кроз размену искустава „старих“ и „млађих“ држава чланица; посебна подршка пружена је Сектору за координацију превођења у Министарству за европске интеграције. У последњем периоду фокус обука је на јачању капацитета државне управе за процес преговарања са Европском унијом, израду преговарачких позиција и акционих планова.

Поред класичних обука, Министарство реализује и програме стручне праксе односно стажирања којима је до сада обухваћено 89 стажиста, већином чланова преговарачких група.

Подаци о свим реализованим обукама унети су у евиденциону базу података и редовно се ажурирају. Према статистичким подацима из базе, Министарство је од 2005. до 2019. године организовало 740 обука (семинари, радионице, симулације, конференције, студијске посете итд.), у 2 543 дана обуке, са укупно 22 067 учесника (углавном државних службеника, а потом учесника и запослених у локалним самоуправама, приватном и јавном сектору, јер успех процеса приступања не зависи само од усвајања правних тековина ЕУ већ, пре свега, од њихове примене).

Успешност и квалитет обука Министарство за европске интеграције редовно процењује и прати. Организација обуке је поспешила изградњу јаких интерадминистративних мрежа, пораст свести о неопходности и значају обуке, унапређење комуникације и сарадње између различитих државних органа, као и сарадње са институцијама Европске уније и држава чланица и другим домаћим и страним партнерима, што додатно потврђује улогу Министарства у промоцији европске идеје и повећања интересовања грађана Србије за европске интеграције.

Брошуру „Обука државних службеника у области европских интеграција 2001 - 2017.“ можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2018. години можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2019. години можете да преузмете овде.

Информативну брошуру о реализованом стручном усавршавању из области ЕУ у 2020. години можете да преузмете овде.