Сектор за припрему српске верзије правних тековина ЕУ

У Сектору за припрему српске верзије правних тековина ЕУ обављају се послови који се односе на: припрему правних аката за превођење, организацију и координацију превођења примарног и секундарног законодавства Европске уније на српски језик; израду приручника за превођење, језичких смерница и упутстава за преводиоце; успостављање методологије и критеријума за контролу квалитета превода; контролу испуњености преводних, језичких и техничких захтева и критеријума у погледу квалитета превода; припрему, организацију и координацију стручне, правнотехничке и језичке редактуре преведених правних аката Европске уније; припрему упутстава за координаторе за стручну редактуру, стручне, правнотехничке и језичке редакторе; успостављање методологије за упоредну анализу терминологије на званичним језицима Европске уније и у домаћим прописима и за утврђивање нових концепата; анализу квалитета спроведене стручне, правнотехничке и језичке редактуре; развој алатки за превођење и редактуру превода и унапређење техничких услова за израду превода правних аката Европске уније; обуку стручних, правнотехничких и језичких редактора о методима обављања редактуре и коришћења алатки за обраду докумената; креирање и развој електронских система за евиденцију и статистику процеса израде правних аката ЕУ на српском језику; ажурирање и одржавање базе докумената преведених правних аката Европске уније; припрему и усвајање предлога за успостављање јединствене, стандардизоване терминологије Европске уније на српском језику; израду, одржавање и ажурирање терминолошке базе која садржи терминологију Европске уније на српском језику; обезбеђивање терминолошке и језичке усклађености и кохерентности преведених правних аката; успостављање, одржавање и ажурирање двојезичног корпуса текстова; сарадњу са институцијама у Републици Србији, надлежним органима ЕУ и земљама у региону ради унапређења процеса припреме српске верзије правних тековина Европске уније; организација и координација превођења за потребе радног процеса Министарства за европске интеграције; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору, као и други послови из ове области.За обављање послова из делокруга Сектора за припрему српске верзије правних тековина ЕУ образују се следеће уже организационе јединице:

1.  Одсек за координацију превођења и правнотехничке редактуре и

2. Одсек за стручну и језичку редактуру.