Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

У Сектору за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи обављају се послови који се односе на: утврђивања развојних циљева и приоритета за финансирање из ИПА и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније и развојне помоћи; утврђивање методолошког приступа и смерница изради планско-програмских докумената за финансирање из ИПА и структурних фондова и кохезионог фонда ЕУ, укључујући и докумената у области интегрисаног локалног и регионалног развоја; праћење испуњавања услова за финансирање из ИПА и средстава структурних фондова и кохезионог фонда ЕУ (тзв. услови за спровођење); припрему планских и програмских докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније и развојне помоћи; приоритизацију и селекцију приоритених пројеката који се планирају за финансирање из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније и развојне помоћи, укључујићи стручне и административно техничке послове везано за Национални одбор за инвестиције; праћење спровођења програма и пројеката који се финансирају из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније и развојне помоћи и припрему извештаја о њиховом спровођењу; организацију вредновања програма као и праћење спровођења препорука из извештаја о вредновању програма који се финансирају из ИПА и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; управљање годишњим ИПА програмима; успостављање система интерне контроле;  успостављање и развој система за кооринацију међународне развојне помоћи укључујући и функционисање секторских радних група за планирање и програмирање развојне помоћи; усклађивање стратегија и програма сарадње развојних партнера са развојним циљевима и приоритетима и циљевима Републике Србије и остваривање сарадње са надлежним органима и организацијама државне управе, регионалне и локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва; развој и унапређење информационог система у вези са управљањем и спровођењем програма који се финансирају из ИПА средстава и средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније  и развојне помоћи; извештавање надлежних органа, Владе и међународних институција о реализацији програма финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавање државних службеника у Сектору, као и друге послове из ове области.

За обављање послова из делокруга Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одeљењe за планирање и програмирање средстава ЕУ и развојне помоћи;

2. Одељење за праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојнoj помоћи;

3. Одељењe за послове надзора у надлежности Управљачког органа за ИПА III и координацију интерне контроле;

4.Одељењe за успостављање и развој система за управљање структурним фондовима и кохезионим фондом Европске уније.