Сектор за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању

У Сектору за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању обављају се послови који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом  приступања Европској унији; координацију припреме докумената у вези са процесом приступања Европској унији, укључујући и Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније; координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим споразумом; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима; подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе, а све то у областима преговарачких кластера: Основе; Унутрашње тржиште; Конкурентност и инклузивни раст; Зелену агенду и одрживу повезаност; Ресурсе пољопривреду и кохезију и Спољне односе; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији, учествовање у координацији Владиних тела задужених за европске интеграције, координацију послова припреме предлога аката у вези са процесом усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавање државних службеника у Сектору.

У Сектору се обављају и послови који се односе на: стручне, аналитичке и административне послове подршке раду Тима за подршку преговорима о приступању Републике Србије Европској унији; координацију стручних потреба и израду анализа за Тим за подршку преговорима; промоцију активности Тима за подршку преговорима; пружање стручне подршке члановима Тима за подршку преговорима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавање државних службеника у овом делу, као и други послови из ове области.  

За обављање послова из делокруга Сектора за координацију процеса приступања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за политичке критеријуме и владавину права;

2. Oдељење за економске критеријуме и Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније;

3. Група за транспорт и енергетику и4. Група за пољопривреду и заштиту животне средине.