Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса за Министарство који се односе на: правна, кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавање државних службеника у Секретаријату министарства, као и други послови из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за правне, кадровске и опште послове и  

2. Одељење за финансијске послове.