Група за интерну ревизију

У Групи за интерну ревизију обављају се послови који се односе на: проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле корисника јавних средстава; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; послове ревизије коришћења средстава Европске Уније и других међународних организација; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; успостављање сарадње са екстерном ревизијом; вршење осталих задатака неопходних да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије; израду годишњих и других извештаја; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавање државних службеника у Групи, као и други послови из ове области.