Сектори

Кабинет министра

Сектор за политичке и економске критеријуме у процесу приступања Европској унији

Сектор за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог  договора и одрживог развоја

Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефикаснијег коришћења фондова

Сектор за комуникације и обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уније

Секретаријат Министарства

Група за аналитичку и стручну подршку Главном преговарачу у процесу преговора о приступању Европској унији

Одсек за припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова Европске уније

Група за интерну ревизију

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица