Правна подршка преговорима (ПЛАК)

Пројекат ПЛАК 3 (Policy and Legal Advice Centre - PLAC) је пети пројекат ПЛАК-а, а трећи који се спроводи из ИПА 2 - Инструмента за претприступну помоћ ЕУ. Пројекат ПЛАК се усредсређује на помоћ правне природе, кроз мењање законодавства у поступку усклађивања домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ.

Општи циљ је да администрација Србије ефикасно спроводи приступне преговоре и успешно управља процесом европских интеграција и претприступном помоћи који води ка чланству у ЕУ. То се постиже кроз активности усмерене на два посебна циља:

• повећање усклађености домаћег законодавства са правним тековинама ЕУ и његова ефикасна примена и

• унапређење капацитета релевантних националних структура за успешно спровођење приступних преговора.

Главни корисници пројекта су Министарство за европске интеграције и Преговарачки тим за вођење приступних преговора са ЕУ, док конкретне потребе за правном помоћи у појединим поглављима дефинишу надлежна министарства и преговарачке групе за поједина поглавља правних тековина ЕУ, у складу са релевантним документима и обавезама које проистичу из приступних преговора са ЕУ.

Кроз ПЛАК пројекат спроводе се следеће активности:

• израда анализа прописа;

• процена постојећег законодавства;

• предлози нових закона и прописа, усклађених са правним тековинама ЕУ;

• помоћ у вези са израдом акционих планова, преговарачких позиција;

• предавања и радионице у вези са усклађивањем законодавства, добром праксом приступним преговорима са ЕУ и

• студијска путовања.

Посебан квалитет овог пројекта је флексибилност, што значи да корисници могу да у кратком року дефинишу нове активности за којима се укаже потреба у приступним преговорима са ЕУ и да добију одговарајућу правну помоћ.

Поглавља на која се односи пројекат ПЛАК 3:

• Право пословног настањивања и слобода пружања услуга (Пг 3)

• Политика конкуренције (Пг 8)

• Финансијске услуге (Пг 9)

• Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика (Пг 12)

• Енергетика (Пг 15)

• Порези (Пг 16)

• Економска и монетарна политика (Пг 17)

• Животна средина и климатске промене (Пг 27)

• Заштита потрошача и заштита здравља (Пг 28)

• Финансијски надзор (Пг 32) и

• Финансијске и буџетске одредбе (Пг 33).

Пројекат ПЛАК отпочео је у јануару 2019. и трајаће до јула 2021. године.

За више информација посетите сајт: http://euinfo.rs/plac3/