Програми Уније

Програми Уније представљају низ интегрисаних мера које су намењене јачању сарадње између држава чланица Европске уније и држава кандидата у различитим областима. Програми Уније се финансирају из заједничког буџета Европске уније, средствима која су намењена развоју различитих приоритетних области: заштита животне средине, енергетика, транспорт, развој предузетништва, конкурентност, култура, образовање итд.

Република Србија је потписала Оквирни споразум о учешћу у програмима Европске уније 22. новембра 2004. године. Учешће у програмима Уније за Републику Србију представља прилику да се  упозна са политикама ЕУ, европским институцијама, законима и њиховом применом у пракси, као и са системима вредности и механизмима функционисања ЕУ.

За учешће у сваком појединачном програму Уније неопходно је да се потпише међународни споразум између Републике Србије и Европске комисије. ЕК је централизовала управљање програмима Уније (осим за програм Еразмус , којим управља Национална агенција у свакој од земаља чланица ЕУ односно земаља кандидата), што значи да је за сваки програм надлежан одређени директорат Европске комисије или Извршна агенција. На расписане позиве за сваки од програма Уније аплицира се директним одласком на интернет презентацију конкретног програма.

За учешће Републике Србије у програмима Уније, према правилима Европске комисије, одговорне су надлежне домаће институције –  министарства, удружења, организације, канцеларије –  које за то имају мандат. Координација учешћа у сваком појединачном програму Уније за који је Република Србија уплатила финансијску контрибуцију у општи буџет ЕУ поверена је националним контакт тачкама из одговарајућих националних институција.Министарство за европске интеграције координира процес европских интеграција у Републици Србији, која укључује сарадњу са ресорним министарствима око преговора за одговарајућа преговарачка поглавља као и у управљању програмима ЕУ из чега проистиче да је Министарство за европске интеграције одговорно за извештавање Владе и информисање јавности о целокупној међународној развојној помоћи укључујући и програме Уније.

У претхоном периоду Република Србија је учествовала у тринаест програма Уније:

1. Хоризонт 2020.

Хоризонт 2020. је највећи интегрисани програм ЕУ за истраживање и иновације, који је објединио све програме претходно финансиране из Оквирног програма за иновације и конкурентност (CIP), Седмог оквирног програма за истраживање и иновације (ФП7) и Европског института за иновације и технологију (EIТ). Спајањем иновација и истраживања, програм настоји да оствари напредак у три приоритетне области:

  • Изврсност у науци,
  • Вођство у индустрији и
  • Друштвени изазови.

Програм је намењен изградњи друштва и економије у ЕУ заснованих на знању и иновацијама. Планирано је да – кроз мобилизацију додатних средстава за истраживања, развој и иновације, укључујући и издвајање  3% БДП-а за истраживања и развој у целој ЕУ до 2020. године  – буду остварени циљеви који се односе на истраживања и развој. Крајњи циљ овог финансијског инструмента је стварање иновативне Уније – пружањем подршке развоју светске науке, уклањањем препрека за иновације и олакшавањем јавном и приватном сектору да раде заједно.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

2. Програм за конкурентност малих и средњих предузећа – COSME

Програм за конкурентност малих и средњих предузећа је програм за промоцију конкурентности малих и средњих предузећа. Циљеви програма су: јачање конкурентности и одрживости предузећа, нарочито малих и средњих предузећа, подстицање предузетничке културе и промоција успостављања и раста малих и средњих предузећа.

Мере које такође подржава овај програм укључују обуке за писање пројеката, активности које омогућавају приступ новим тржиштима, као и промоцију што више транснационалних партнерстава. Програм подржава и образовну размену између предузетника (Еразмус за младе предузетнике). У оквиру овог програма издвојено је 1,4 милијарди евра из буџета за предузећа, како би  лакше приступала кредитима. Овај циљ се спроводи кроз директно финансирање или давањем гаранција за кредит.

Више информација можете наћи на: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

3. Програм за запошљавање и социјалне иновације

Програм за запошљавање и социјалне иновације има за циљ да се достигне висок ниво квалитетне и одрживе запослености, уз обезбеђивање адекватне социјалне заштите и социјалне инклузије. Такође, програм помаже да се  спречава и смањује сиромаштво, као и да се унапређују радни услови у периоду од 2014. до 2020. године.

Више информација можете да нађете на: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

4. Еразмус  

Еразмус је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт.

У најширем смислу, програм Еразмус у области образовања има следеће приоритете: унапредити и подржати развој свих нивоа образовања, ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења, оснажити везу образовања са светом рада, створити додатне вредности за европски простор образовања, повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У фокусу програма Еразмус је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.

Еразмус програм је започео 2014., а трајаће до 2020. године. У наведеном периоду, укупан буџет за овај програм је 14,7 милијарди евра.

Република Србија учествује у програму Еразмус од самог почетка и све до 2019. је била у статусу партнерске земље. Од фебруара 2019. године, Србија је постала пуноправна чланица, што значи да може да учествује у свим деловима програма, као и све земље Европске уније.

С обзиром на то да програм финансира пројекте који су намењени образовању и раду са младима, све врсте образовних установа као и организације које раде са младима су те којима је програм примарно намењен.

То су основне школе, средње стручне школе и гимназије, предшколске установе, универзитети и високе школе, школе за образовање одраслих, организације које пружају разне облике стручног образовања и обука, организације цивилног друштва/ невладине организације које се баве обукама за младе итд. Поред тога, свака јавна или приватна институција/организација која је активна, може и жели да допринесе спровођењу пројеката у некој области образовања и обука, - нпр. локалне самоуправе, мала и средња предузећа, професионална удружења и слично - може учествовати у Еразмус пројектима.

Од 2014. до сада, образовне институције и омладинске организације из Србије су биле координатори или партнери на пројектима укупне вредности преко 83 милиона евра.

До сада је, према расположивим подацима, 7644 појединца из образовних институција, организација и институција које се баве младима и невладиних организација било на разменама у земљама чланицама Еразмус .

За спровођење и промоцију Еразмус програма у Републици Србији надлежна је Фондација Темпус. Више о програму Еразмус можете пронаћи на сајту: www.erasmusplus.rs

5. Креативна Европа

Креативна Европа је програм ЕУ за подршку секторима за културу и медије. Програм се састоји од два потпрограма: Култура – за промоцију сектора културе и Медија програм – за подршку аудиовизуелном сектору.

Кроз потпрограм Култура промовише се сарадња културних и креативних организација између различитих земаља, подржавају се иницијативе да се преведу и промовишу књижевна дела широм Европске уније, као и да се развију мреже које омогућавају конкурентност и међународну делатност културног и креативног сектора. Такође се успостављају и платформе за промоцију нових уметника и подстицање европских програма за културна и уметничка дела. Потпрограм Култура обухвата четири конкурса:

  • Европски кооперациони пројекти,
  • Европске платформе,
  • Европске мреже и
  • Пројекти књижевних превода.

Медија програм финансира активности које укључују: развој европског аудиовизуелног сектора, поштујући и приказујући европски културни идентитет и наслеђе, промоцију европских аудиовизуелних дела унутар и изван граница ЕУ, јачање конкурентности аудиовизуелног сектора, олакшавајући приступ финансирању и промоцији коришћења дигиталних технологија.

Из овог фонда финансираће се европска престоница културе и ознака европске баштине, као и европске награде за књижевност, архитектуру, заштиту баштине, филмску уметност и поп и рок музику.

Више информација можете да нађете на:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php

6. Европа за грађане и грађанке

Програм Eвропа за грађане и грађанке има за циљ промовисање европског идентитета и европског грађанства. Намењен је удружењима грађана, организацијама цивилног друштва и јединицама локалне самоуправе. Општи циљеви програма су финансирање пројеката који су намењени бољем разумевању ЕУ, њене историје и различитости, као и промоција европског грађанства и унапређење грађанског и демократског учешћа на нивоу ЕУ.

 Програм Европа за грађане и грађанке је подељен на две области: европско сећање и демократски ангажман, и грађанско учешће. Циљ прве области је свест о историјском континуитету, заједничким европским вредностима и циљевима. Сврха друге области је подршка демократском учешћу грађана у животу и развоју у Европи.

Више информација можете да нађете на:

 http://eacea.eceuropa.eu/europa-for-citizens_en

7. Европски здравствени програм III

Програм представља главни инструмент који Eвропска комисија користи за имплементацију ЕУ стратегије за здравље. Главни циљеви програма су побољшање здравственог система и смањење неједнакости у пружању/добијању здравствене помоћи.

Програм пружа подршку у четири области:

1. Промоција здравља,  здрав начин живота и превенција болести,

2. Заштитита грађана ЕУ од озбиљних прекограничних претњи здрављу,

3. Допринос стварању иновативних, ефикасних и одрживих здравствених система и

4. Лакши приступ бољој и сигурнијој здравственој заштити грађана ЕУ.

Више информација можете да нађете на:

 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

8. Фискалис 2020.

Фискалис 2020. је програм који се бави разменом информација и искустава између пореских органа европских земаља. Циљ програма је да, у партнерству са другим европским земљама, развије трансевропски информациони систем и изгради мрежу између корисника националних власти.

Програм подржава борбу против утаје и избегавања плаћања пореза, планирање пореске политике и спровођење закона ЕУ у области опорезивања. То се постиже кроз размену информација, подршку административној сарадњи и повећање административних капацитета земаља учесница, са циљем да се смање административна оптерећења пореских органа и ускладе трошкови за пореске обвезнике.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

9. Царина 2020.

Царина 2020. је програм који подржава сарадњу царинских органа између земаља чланица ЕУ и земаља кандидата. Циљ је побољшање њихове ефикасности, постизањем боље кохезије, како би се избегло оштећење Царинске уније. Програм подржава следеће мере: заједничке акције, семинаре и радионице, пројектне групе, тимове стручњака, изградњу административних капацитета у управама царина, студије, информативне кампање, развој ИТ вештина, обуке за развијање потребних професионалних вештина и знања у области царина.

Више информација можете да нађете на:

 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

10. Механизам цивилне заштите Европске уније

Циљ активности ЕУ у области цивилне заштите је подршка напорима за спречавање катастрофа и обезбеђивање спремности јединица цивилне заштите да делују у случајевима катастрофа – на националном, регионалном и локалном нивоу.

Механизам за цивилну заштиту Европске уније нуди Републици Србији многобројне могућности за сарадњу, као што су: коришћење европских алата за мониторинг и системе раног упозорења, учешће у заједничким тренинзима и вежбама, размена експерата, учешће у пројектима о спречавању непогода,, непосредна комуникација са другим органима цивилне заштите укљученим у одговор на ванредне ситуације, размена информација и најбоље праксе, координисане операције ЕУ на ублажавању и отклањању последица, суфинансирање транспорта тимова и друге помоћи.

Више информација можете да нађете на:

 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

       11. Инструмент за повезивање Европе

       12. Права, једнакост и грађанство

       13. Европски инструмент за демократију и људска права

У новој финансијског перспективи од 2021. до 2027. године већина програма Уније представљају наследници претходних програма, али биће уведене и неке промене, укидање старих и увођење нових програма, увођење нових правила за имплементацију, праћење и извештавање, као и нови критеријуми за учествовање у програмима.

Инструмент за повезивање Европе

Инструмент за повезивање Европе (ЦЕФ) има за циљ да подржи постизање циљева политике ЕУ у сектору транспорта, енергетике и дигиталног сектора, a у вези са трансевропским мрежама, омогућаваjући или убрзавајући улагања у пројекте од заједничког интереса, као и подршком прекограничне сарадња у производњу обновљиве енергије. Циљ му је максимизирање синергије између сектора обухваћених ЦЕФ-ом и  другим програмима ЕУ.

Права, једнакост и грађанство

Општи циљ је да се допринесе стварању области у којој се промовишу и штите права лица која су садржана у Уговору о функционисању Европске уније и Повељи о основним правима Европске уније. Конкретно, овај програм треба да промовише права која произилазе из европског држављанства, принципе недискриминације и једнакости између жена и мушкараца, право на заштиту личних података, права детета, права која произилазе из потрошачког законодавства Уније и од слободе пословања на унутрашњем тржишту.

Европски инструмент за демократију и људска права

Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР) има за циљ пружање подршке промоцији демократије и људских права у земљама које нису чланице ЕУ. Кључни циљеви ЕИДХР-а су: Унапређење поштовања људских права и основних слобода, јачање улоге цивилног друштва у промовисању људских права и демократских реформи, подршка и јачање међународног и регионалног оквира за заштиту људских права, правде, владавине права и промоције демократије, изградња поверења и повећање поузданости и транспарентности демократских изборних процеса, посебно кроз праћење изборних процеса итд.