Фондови Европске уније

Европска унија је највећи донатор у Републици Србији.  Од 2001. године, ЕУ је кроз неколико различитих инструмената и фондова обезбедила више од три милијарде евра бесповратних средстава Републици Србији за подршку реформама. Подршка из ЕУ фондова намењена је неопходним правним, институционалним, административним, економским и друштвеним реформама на путу ка ЕУ у различитим областима – од правосуђа, јавне управе, јавних финансија до образовања, запошљавања, саобраћаја, пољопривреде и заштите животне средине. Подршка доприноси и развоју локалних економија, смањењу разлика у развијености различитих области, пружању могућности за запошљавање, образовање и решавање кључних изазова у друштву/држави.

Република Србија је тренутно корисник Инструмента за претприступну помоћ 2014-2020 (ИПА II) из којег је оквирно опредељено 1,5 милијарди евра кроз акционе програме. Око 36% средстава предвиђено је за реформе у области владавине права, демократије и јавне управе, 50% за друштвено-економски развој и улагања у људске ресурсе и 14% за пољопривреду и рурални развој.

Наша држава је корисник средстава расположивих и кроз Вишекорисничку ИПА, као инструмент који подржава иницијативе од регионалног значаја за регион Западног Балкана. Кроз овај инструмент реализују се иницијативе које имају за циљ регионално повезивање јавних служби/институција у различитим областима (царина, полиција итд.), иницијативе попут Регионалног програма стамбеног збрињавања и оне усмерене на развој транспортне и енергетске инфраструктуре, односно спровођење Aгенде повезивања (Connectivity Agenda). Средства опредељена за овај регионални инструмент за период 2014-2020 износе готово три милијарде евра.

Програми територијалне сарадње или Интеррег програми подстичу сарадњу пограничних територија суседних држава (прекогранична сарадња) или сарадњу делова или целих држава (транснационална сарадња и међурегионална сарадња) на решавању питања од заједничког интереса – заштита животне средине, управљање отпадом, пружање услуга у различитим секторима, културна и економска сарадња, туризам, саобраћај итд. . У периоду 2004-2022. годинe кроз ове програме у Србији уговорено је више од 400 милиона евра, а за период 2021-2027 ЕУ је за спровођење прекограничне сарадње у нашој земљи определила 589 милиона евра. Република Србија учествује у 11 програма Уније. Програми Уније представљају значајан извор финансирања иницијатива у различитим областима, иновативних решења, улагања у људске ресурсе и подстицање мобилности младих људи. Њихова предност је и у томе што омогућавају сарадњу правних и физичких лица из држава чланица Европске уније и држава у процесу приступања на конкретним пројектима и на тај начин усвајање и примену доказано најбољих искустава.

Поред наведених, као једна од основних намена ИПА инструмента је изградња административних капацитета за спровођење фондова који су доступни након приступања ЕУ, односно, конкретније, фондова Кохезионе политике Европске уније. Кохезиона политика представља главни инвестициони алат Европске уније за остваривање раста и развоја и оснаживање економске, социјалне и територијалне кохезије. 

Значајно је истаћи и фондове као што су Фонд солидарности ЕУ и Мадад, који су настали као одговор Европске уније на непредвидиве изазове са којима се суочавају Унија и државе кандидати за чланство (разне природне непогоде, мигрантска криза) и који представљају израз солидарности Уније у решавању конкретних изазова.